VREDNOTNICA ZA OSEBNO DOPOLNILNO DELO
Vrednotnica je dokument, na podlagi katerega se lahko opravlja osebno dopolnilno delo.Vrednotnica mora biti pridobljena pred začetkom opravljanja dela in velja za koledarski mesec.
Kdo mora pridobiti vrednotnico?
Naročnik dela mora pridobiti vrednotnico na ime izvajalca osebnega dopolnilnega dela, ki za naročnika (fizično osebo) opravlja dela pomoči v gospodinjstvu in druga manjša dela, ki so določena v točki A. seznama del, ki se štejejo za osebno dopolnilno delo. Izvajalec osebnega dopolnilnega dela iz točke B. omenjenega seznama mora sam pridobiti vrednotnico na svoje ime.
Postopek pridobitve vrednotnice/ vložitev zahtevka za vrednotnico/plačilo prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje ter za zdravstveno zavarovanje
Vrednotnico se pridobi na podlagi vložitve zahtevka za pridobitev vrednotnice prek spletnega portala e-uprava ali osebno na upravni enoti, ki za posameznika vloži zahtevek prek spletnega portala e-uprava. Zahtevek za pridobitev vrednotnice se šteje za obračun prispevkov za socialno varnost, ki ga ministrstvo, pristojno za javno upravo, redno posreduje finančni upravi. Vrednotnica je izdana ob predložitvi naloga za plačilo prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje ter naloga za plačilo prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje in za zavarovanje za poškodbo pri delu in poklicno bolezen. Vrednotnica se vplača prek spletnega
portala e-uprava ali osebno na upravni enoti, ki za posameznika plačilo opravi prek spletnega portala e-uprava. Vrednotnica se izda za tekoči ali prihodnji mesec, pridobljena pa mora biti najpozneje pred začetkom opravljanja dela.
Višina prispevka za pokojninsko in invalidsko zavarovan je (PIZ) znaša 7 eurov ter za zdravstveno zavarovanje (ZZ) 2 eura na posamezno vrednotnico.
Višina prispevka se usklajuje z gibanjem povprečne plače, izplačane za obdobje od januarja do decembra preteklega leta, v primerjavi s povprečno plačo, izplačano za enako obdobje leto pred tem in jo enkrat letno določi minister, pristojen za delo, najpozneje do 1. aprila v koledarskem letu. Znesek plačila prispevkov za socialno varnost po eni vrednotnici, ki velja za koledarski mesec (od dneva vložitve zahtevka za vrednotnico in vplačila vrednotnice do konca meseca), je določen v pavšalnem znesku 9 eur (7 eurov za PIZ in 2 eura za ZZ), ki ni odvisen od višine plačila za opravljeno osebno dopolnilno delo in velja ne glede na število ur opravljenega dela za istega naročnika. Naročnik dela pomoči v gospodinjstvu mora kupiti toliko vrednotnic, kolikor različnih izvajalcev bo najel za to pomoč v obdobju enega meseca. Izvajalec osebnega dopolnilnega dela, ki nabira gozdne sadeže, bo za ta dela vedno kupil le po eno vrednotnico za posamezni mesec, v katerem bo nabiral in prodajal gozdne sadeže. Za izvajalca del pomoči v gospodinjstvu, ki ta dela v posameznem mesecu opravlja za več različnih naročnikov, mora vsak od naročnikov kupiti svojo vrednotnico. Na podlagi ene vrednotnice lahko izvajalec osebnega dopolnilnega dela v obdobju veljavnosti vrednotnice opravlja več vrst del za enega naročnika, npr. če ima izvajalec osebnega dopolnilnega dela priglašena dela pomoči v gospodinjstvu in inštrukcije, lahko za istega naročnika opravlja pomoč v njegovem gospodinjstvu in v njegovi počitniški hišici ter nudi inštrukcije njegovemu otroku, ki ima status dijaka. Zahtevek za pridobitev vrednotnice se šteje za obračun prispevkov za socialno varnost po zakonu, ki ureja davčni postopek, vložen pri davčnem organu. Za ta obračun se ne uporabljajo določbe zakona, ki ureja davčni postopek, s katerimi se ureja predložitev davčnega obračuna po izteku predpisanega roka, popravljanje pomanjkljivosti oziroma pomot v davčnem obračunu ter popravljanje davčnega obračuna, če je davčna obveznost izkazana previsoko. To pomeni, da vrednotnice ni mogoče vplačati za preteklo obdobje. Prav tako ni mogoče naknadno stornirati vrednotnice, če npr. naročeno delo ni bilo opravljeno.