SPLOŠNA VPRAŠANJA in ODGOVORI O OSEBNEM DOPOLNILNEM DELU

Opozorilo: odgovori, ki smo jih zapisali so veljali na dan objave (v oklepaju). Prosimo, preverite ali je stanje še vedno enako. Možna je sprememba zakonodaje, cen, pogojev in podobno.

Vprašanje (19.2.2020): Koliko je cena za vrednotnico?

Odgovor (19.2.2020): Od 1.4.2019 je cena vrednotnice 9,8 EUR

Vprašanje (12.4.2018): Koliko je cena za vrednotnico?

Odgovor (12.4.2018): 9,48 EUR

Vprašanje (12.4.2018): Ali moram plačati davek na FURS, če opravljam osebno dopolnilno delo?

Odgovor (12.4.2018): Da. Za osebno dopolnilno delo se šteje, kadar posameznik osebno sam opravlja dela pomoči v gospodinjstvu in njim podobna dela, nabira in prodaja gozdne sadeže in zelišča ter opravlja druga manjša dela, kot npr. izdelovanje izdelkov domače in umetnostne obrti, opravlja občasne inštrukcije, prevajanje, lektoriranje itd. Kdo lahko opravlja takšno delo? Takšno delo lahko opravlja posameznik, ki je brezposeln, zaposlen ali pa upokojenec, ki je priglašen pri AJPES, kot oseba, ki opravlja osebno dopolnilno delo in ima za obdobje, v katerem opravlja tako delo, plačano vrednotnico iz tega naslova.

Doseženi prihodek iz opravljanja osebnega dopolnilnega dela v posameznem polletju koledarskega leta ne sme presegati treh povprečnih mesečnih neto
plač v RS v preteklem koledarskem letu. Glede na podatek o tej plači za leto 2017 znaša ta limit 3.090,48 EUR. Priglasitev osebnega dopolnilnega dela
Posameznik, ki želi opravljati osebno dopolnilno delo, mora takšno delo priglasiti pri Agenciji Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (AJPES). Priglasitev se opravi po spletnem portalu AJPES z uporabo kvalificiranega digitalnega potrdila ali osebno na upravni enoti, ki za posameznika priglasitev opravi prek spletnega portala AJPES.

Poročanje
Izvajalec osebnega dopolnilnega dela mora finančni upravi polletno poročati o doseženem prihodku iz naslova osebnega dopolnilnega dela najpozneje do desetega v mesecu po preteku polletnega obdobja (do 10 julija v tekočem koledarskem letu za prvo polletje leta in do 10. januarja v koledarskem letu za drugo polletje preteklega koledarskega leta) na obrazcu Poročilo o doseženem prihodku iz naslova osebnega dopolnilnega dela, ki je priloga 2 Pravilnika o osebnem dopolnilnem delu. Obdavčitev dohodka za opravljeno osebno dopolnilno delo Dohodki iz osebnega dopolnilnega dela se obdavčujejo kot dohodki iz drugega pogodbenega razmerja. Zavezanec, ki opravlja osebno dopolnilno delo, mora enkrat mesečno (do petnajstega dne v mesecu za dohodke, dosežene v preteklem mesecu) vložiti obrazec, ki se imenuje »Napoved za odmero akontacije dohodnine od dohodka iz drugega pogodbenega razmerja«. V tej napovedi napove vse dohodke, ki jih je prejel v preteklem mesecu. Davčni organ mu bo mesečno izdal odločbo o višini akontacije dohodnine v višini 25 % od davčne osnove, ki je dohodek, zmanjšan za normirane stroške v višini 10 % dohodka, pri zavezancu iz skupine B seznama del, ki mora sam plačati prispevke z vrednotnico, pa tudi za znesek plačane vrednotnice. Zavezancu se poleg normiranih stroškov kot zmanjšanje davčne osnove priznajo tudi dejanski stroški prevoza in nočitve, če predloži dokazila (račune), da so mu ti stroški nastali v zvezi z doseganjem dohodka iz osebnega dopolnilnega dela.

Vprašanje (12.4.2018): Zakaj potrebujem vrednotnico in kdo jo plača?

Odgovor (12.4.2018): Pogoj za legalno opravljanje osebnega dopolnilnega dela je vnaprej pridobljena vrednotnica. Če želite opravljati osebno dopolnilno delo, ga morate pred pričetkom opravljanja priglasiti na AJPES.

Zahtevek za vrednotnico : Pogoj za legalno opravljanje osebnega dopolnilnega dela (v nadaljevanju: ODD) je vnaprej pridobljena vrednotnica. V primeru del, ki se opravljajo za znane naročnike – dela pod točko A (storitve) mora vrednotnico kupiti naročnik, v primeru del, ki se opravljajo za večinoma neznane naročnike – dela pod točko B (izdelovanje izdelkov, nabiranje zelišč) pa mora vrednotnico kupiti zavarovanec sam. Vrednotnica velja za koledarski mesec za posameznega izvajalca ODD. V primeru, ko posameznik večkrat na mesec čisti pri istem naročniku, naročnik kupi eno vrednotnico. Če pa posameznik večkrat na mesec čisti pri različnih naročnikih, mora vsak naročnik zanj kupiti vrednotnico. V primerih ODD, ko je zavezanec za nakup vrednotnice izvajalec del sam (dela pod točko B), kupi le eno vrednotnico za koledarski mesec, v katerem opravlja delo.
S plačilom vrednotnice naročnik in izvajalec poskrbita za zakonito naročilo in izvedbo dela, izvajalec ima s tem tudi večjo socialno varnost. Vplačana vrednotnica namreč prinaša pravice iz pokojninskega in invalidskega zavarovanje ter pravice iz zdravstvenega zavarovanja.

Če dela opravljate za znanega naročnika (dela iz skupine A), mora naročnik za vsakega izvajalca kupiti le eno vrednotnico v koledarskem mesecu, ne glede na višino plačila, število ur zanj opravljenega dela in število zanj opravljenih storitev. Če gre za dela za neznane naročnike (dela iz skupine B), pa mora vrednotnico za posamezni koledarski mesec kupiti izvajalec osebnega dopolnilnega dela sam. Po opravljeni storitvi mora izvajalec naročniku izdati račun. Izvajalec ODD mora Finančni upravi polletno poročati o prihodkih iz naslova osebnega dopolnilnega dela ter mesečno napovedati prejete dohodke iz ODD za odmero akontacije dohodnine.

Skupina A – vrednotnice za opravljanje dela mora kupiti naročnik storitve
Tovrstnih del ne smete opravljati za pravne osebe, tuje pravne subjekte ali samozaposlene osebe. Gre za storitve pomoči v gospodinjstvu, njim podobna dela ali druga manjša dela, ki jih opravljate samostojno:

 • občasna pomoč v gospodinjstvu, pomoč pri čiščenju stanovanja ali stanovanjske stavbe, vzdrževanje pripadajočih zunanjih površin,
 • občasna pomoč pri kmetijskih delih,
 • občasno varstvo otrok, pomoč starejšim, bolnim ali invalidom na domu, spremstvo oseb, ki potrebujejo nego,
 • občasne inštrukcije kot pomoč pri izpolnjevanju šolskih ali študijskih obveznosti,
 • občasno prevajanje ali lektoriranje,
 • občasno izvajanje umetniških oziroma drugih kulturnih vsebin ob zasebnih dogodkih,
 • občasna pomoč pri oskrbi hišnih živali na domu lastnika živali.

Skupina B – vrednotnice za opravljanje dela mora kupiti izvajalec storitve
Dela iz te skupine lahko opravljate tudi za pravne osebe, tuje pravne subjekte ali samozaposlene osebe. V to skupino sodijo naslednja dela:

 • izdelovanje in prodaja izdelkov domače in umetnostne obrti, ki niso namenjeni zaužitju, v skladu z zakonom, ki ureja obrtno dejavnost,
 • izdelovanje, popravilo in prodaja izdelkov, ki niso namenjeni zaužitju in jih je možno izdelovati na domu pretežno ročno ali po pretežno tradicionalnih postopkih,
 • nabiranje in prodaja gozdnih sadežev in zelišč v njihovi osnovni obliki,
 • mletje žita, žganje apna ali oglja na tradicionalen način in prodaja.

Vprašanje (5.2.2017): Katera zakonodaja ureja osebno dopolnilno delo, da ne bom v prekršku, če delam popoldne in ob delu.

Odgovor (5.2.2017): Osebno dopolnilno delo izhaja iz 16. člena Zakona o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno (Uradni list RS, št. 32/14) in konkretno to področje ureja PRAVILNIK o osebnem dopolnilnem delu. Več o tem na povezavi: http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV12251

Vprašanje (26.9.2016): Ali mi lahko daste kakšno zanimivo povezavo o osebnem dopolnilnem delu ?

Odgovor (26.9.2016): http://apo-vizija.si/sl/news/osebno-dopolnilno-delo-in-vrednotnice.html

Vprašanje (9. maj 2016): Kdo je lahko izvajalec osebnega dopolnilnega dela?

Odgovor (9. maj 2016): Posameznik lahko opravlja osebno dopolnilno delo na podlagi priglasitve osebnega dopolnilnega dela in tudi na podlagi pridobljene vrednotnice pred začetkom opravljanja dela. To je dokument, na podlagi katerega se lahko opravlja priglašeno osebno dopolnilno delo. Vplačana vrednotnica poleg tega prinaša pravice iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja ter pravice iz zdravstvenega zavarovanja. Posameznik mora osebno dopolnilno delo pred začetkom opravljanja priglasiti pri Agenciji Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (AJPES). Priglasitev se opravi prek spletnega portala AJPES (morate imeti kvalificirano digitalno potrdilo) ali osebno na upravni enoti, ki za posameznika priglasitev opravi prek spletnega portala AJPES.

Vprašanje (9. maj 2016): Sem upokojenec, ali lahko opravljam osebno dopolnilno delo?

Odgovor: Lahko. Potrebno se je predhodno registrirati kot izvajalec osebnega dopolnilnega dela na AJPES straneh. Registracija je brezplačna. Če želite opraviti registracijo preko spleta potem potrebujete kvalificirano digitalno potrdilo. Povezava: http://www.ajpes.si/sodd/prijava.asp

Vprašanje (9. maj 2016): Sem prijavljen na zavodu za zaposlovanje in prejemam socialno podporo. Ali lahko izvajam osebno dopolnilno delo?

Odgovor (9. maj 2016): Da. Brezposelna oseba (t.j. oseba, ki je prijavljena v evidenci brezposelnih oseb) lahko mesečno zasluži do 200 EUR neto mesečno (navedena omejitev za brezposelno osebo je določena na mesečni ravni). Če je brezposelna oseba hkrati tudi prejemnik denarnega nadomestila za primer brezposelnosti, se ji v primeru presežene meje najvišjega dovoljenega zaslužka denarno nadomestilo zniža za 50 % zneska, ki presega 200 EUR. Če že ob prijavi in uveljavitvi zahtevka za denarno nadomestilo obstaja podlaga za izplačilo dohodka iz dela, je o njej dolžna obvestiti ZRSZ ob prijavi, sicer pa v roku treh dni po nastanku. O opravljenem delu, dogovorjenem plačilu in roku plačila za opravljeno delo je brezposelna oseba dolžna sproti obveščati Zavod RS za zaposlovanje.

Vprašanje (9. maj 2016): Ali se lahko opravljajo v okviru osebnega dopolnilnega dela (ODD) masaže ter promocija v trgovskih centrih?

Odgovor (9. maj 2016): Ker tovrstnih storitev ni možno uvrstiti med dela, ki se izvajajo kot osebno dopolnilno delo (glej seznam del), se ne morejo izvajati kot osebno dopolnilno delo. Seznam del je objavljen na povezavi (kopirajte povezavo v browser): http://www.pisrs.si/Pis.web/npb/2014-01-3850-p1.pdf

Če poenostavimo: kot osebno dopolnilno delo lahko opravljate le tista dela, ki so našteta v seznamu. Kot izvajalec osebnega dopolnilnega dela morate paziti, da prekoračite predvidene vsote, ki je predvidena na polletni ravni. Pazite tudi na polletno poročanje na FURS o doseženem prometu. Pazite na izdajanje računov.

VPRAŠANJA in ODGOVORI VEZANA NA VREDNOTNICE

Vprašanje (9. maj 2016): Kdo mora plačati vrednotnico in koliko časa velja?

Odgovor (9. maj 2016): V primeru del, ki se opravljajo za znane naročnike-dela pod točko A (storitve), mora vrednotnico kupiti naročnik, v primeru del, ki se opravljajo za večinoma neznane naročnike-dela pod točko B (izdelovanje izdelkov, nabiranje zelišč), pa mora vrednotnico kupiti zavarovanec sam. Vrednotnica velja za koledarski mesec za posameznega izvajalca osebnega dopolnilnega dela. V primeru, ko posameznik večkrat na mesec npr. čisti pri istem naročniku, naročnik kupi eno vrednotnico. Če pa posameznik večkrat na mesec čisti pri različnih naročnikih, mora vsak naročnik zanj kupiti vrednotnico. V primerih ODD, ko je zavezanec za nakup vrednotnice izvajalec del sam (dela pod točko B), kupi le eno vrednotnico za koledarski mesec, v katerem opravlja delo.

Vprašanje (9. maj 2016): Kdaj mora plačati vrednotnico naročnik?

Odgovor (9. maj 2016): Prva skupina, kjer je obveznost nakupa vrednotnic na naročniku storitve in kjer se dela ne smejo opravljati za pravno osebo, tuj pravni subjekt ali samozaposleno osebo, so tista dela, kadar posameznik sam opravlja dela pomoči v gospodinjstvu, njim podobna dela ali opravlja druga manjša dela, pod pogojem, da posebni predpisi ne določajo drugače. Ta dela so:

občasna pomoč v gospodinjstvu, pomoč pri čiščenju stanovanja ali stanovanjske stavbe, vzdrževanje pripadajočih zunanjih površin;

občasna pomoč pri kmetijskih delih;

občasno varstvo otrok, pomoč starejšim, bolnim ali invalidom na domu, spremstvo oseb, ki potrebujejo nego;

občasne inštrukcije kot pomoč pri izpolnjevanju šolskih ali študijskih obveznosti;

občasno prevajanje ali lektoriranje;

občasno izvajanje umetniških oziroma drugih kulturnih vsebin ob zasebnih dogodkih;

občasna pomoč pri oskrbi hišnih živali na domu lastnika živali.

Vprašanje (9. maj 2016):  Kdaj mora plačati vrednotnico izvajalec?

Odgovor (9. maj 2016): Druga skupina, kjer je obveznost nakupa vrednotnic na izvajalcu storitve in kjer se dela lahko opravljajo tudi za pravno osebo, tuj pravni subjekt ali samozaposleno osebo, pa je, kadar posameznik sam izdeluje izdelke domače in umetnostne obrti v skladu z zakonom, ki ureja obrtno dejavnost, druge izdelke, ki se izdelujejo na domu pretežno ročno ali po pretežno tradicionalnih postopkih in jih prodaja, ali kadar gre za nabiranje in prodajo gozdnih sadežev in zelišč. Ta dela so:

izdelovanje in prodaja izdelkov domače in umetnostne obrti v skladu z zakonom, ki ureja obrtno dejavnost, in ki niso namenjeni zaužitju;

izdelovanje, popravilo in prodaja izdelkov, ki niso namenjeni zaužitju in ki jih je možno izdelovati na domu pretežno ročno ali po pretežno tradicionalnih postopkih;

nabiranje in prodaja gozdnih sadežev in zelišč v njihovi osnovni obliki;

mletje žita, žganje apna ali oglja na tradicionalen način in prodaja.

VPRAŠANJA in ODGOVORI VEZANA NA  FINANČNE OBVEZNOSTI IN OBVEZNOSTI DO FURS-a

Vprašanje (1. julij 2016): Kaj mora pisati na računu in ali je predpisana oblika?

Odgovor (1. julij 2016): Posameznik, ki opravlja ODD, mora izdati račun za vsako opravljeno delo v koledarskem mesecu ali za vsak promet z izdelki ali sadeži in zelišči, najmanj v dveh izvodih, od katerih prejme enega oseba, pri kateri se delo opravi, oziroma oseba, ki kupi izdelke ali sadeže in zelišča. Izvajalec ODD kopije računov hrani deset let.

Račun mora vsebovati najmanj naslednje podatke:

– zaporedno številko, osebno ime in naslov ter davčno številko izdajatelja, kraj in datum izdaje,  specifikacijo opravljenega dela oziroma dobavljenih izdelkov ali sadežev in zelišč z mersko enoto in ceno ter skupno vrednost prodanega blaga oziroma opravljene storitve,  osebno ime in naslov osebe, pri kateri se delo opravi, ali kupca, razen, če je kupec fizična oseba,  podpis izdajatelja računa. Oblika računa za izvajalca ODD ni predpisana. Za posameznika, ki opravlja ODD, ne veljajo pravila o izdajanju računov iz vezane knjige računov.

Vprašanje (3. junij 2016): Koliko je obdavčen izvajalec osebnega dopolnilnega dela, če opravlja storitve iz Seznama A?

Odgovor (3. junij 2016):  obdavčeni ste s 25% na dohodek iz naslova osebnega dopolnilnega dela. Preden pa izračunate teh 25% morate od celotnega dohodka odšteti 10% normiranih stroškov. Primer: Če zaslužite 100 evrov na mesec, vam od tega priznajo 10% normiranih stroškov. Torej osnova za obračun dohodnine je 90 evrov. Od tega  bo šlo za akontacijo dohodnine 22,5 evrov (kar je 25% od 90 evrov).

Vprašanje (3. junij 2016): Katere obrazce morajo izvajalci osebnega dopolnilnega dela oddajati FURS-u?

Odgovor (3. junij 2016): Izvajalci osebnega dopolnilnega dela morajo Finančni upravi oddajati napovedi za odmero dohodnine od dohodka iz zaposlitve in poročila o doseženem prihodku.

Vprašanje (19. maj 2016): Kje lahko dobim seznam izvajalcev osebnega dopolnilnega dela?

Odgovor (19.maj 2016): Seznam izvajalcev osebnega dopolnilnega dela je objavljen na spletnih straneh AJPES-a: Seznam izvajalcev

Vprašanje (9. maj 2016): Ali moram za opravljene storitve osebnega dopolnilnega dela izdati račun?

Odgovor (9. maj 2016): Da. Obvezno. In to v dveh izvodih.

Vprašanje (9. maj 2016): Kolikšna je omejitev za opravljanje osebnega dopolnilnega dela?

Odgovor (9. maj 2016): Višina se regulira glede na višino povprečne plače v preteklem koledarskem letu in ne sme presegati treh  povprečnih mesečnih neto plač v državi. Trenutno znaša omejitev na polletje 2.974,32 EUR. To pomeni, da na vsakih 6 mesecev lahko zaslužite iz naslova osebnega dopolnilnega dela 2.974,32 EUR.  

Vprašanje (9.maj 2016): Ali moram poročati FURS-u o doseženem rezultatu (prometu)?

Odgovor (9. maj 2016): Da. Fizična oseba, ki opravlja osebno dopolnilno delo, mora mesečno do 10. v mesecu vložiti Napoved za odmero akontacije dohodnine od dohodka iz zaposlitve (dohodek iz drugega pogodbenega razmerja) za dosežene dohodke v preteklem mesecu. Na podlagi izdanih računov je dolžan vsake pol leta FURS-u predložiti tudi Poročilo o doseženem prihodku iz naslova osebnega dopolnilnega dela, in sicer:

-do 10. julija v tekočem koledarskem letu za prvo polletje tekočega koledarskega leta oz.

-do 10. januarja v naslednjem koledarskem letu za drugo polletje preteklega koledarskega leta.

Vprašanje (9. maj 2016): Ali mora izvajalec osebnega dopolnilnega dela (ODD) tudi za mesec, ko ne proda nobenega izdelka (torej ne doseže nobenega dohodka), predložiti napoved za odmero akontacije dohodnine?

Odgovor (9. maj 2016): Ne. V kolikor izvajalec OOD v preteklem mesecu ni dosegel nobenih dohodkov, mu navedene napovedi za ta mesec ni treba vložiti. Izvajalcu ODD tudi ni potrebno vložiti napovedi za odmero akontacije dohodnine, če več mesecev ne proda nobenega izdelka.  Vendar pozor! Mora pa izvajalec ODD polletno poročati Finančni upravi RS o doseženih prihodkih, na obrazcu Poročilo o doseženem prihodku iz naslova osebnega dopolnilnega dela, ki ga mora predložiti tudi za polletno obdobje, v katerem ni dosegel nobenega prihodka. Podrobnosti glede poročanja o doseženih prihodkih in razlogih za izbris posameznika iz seznama izvajalcev ODD so podrobneje navedene v poglavjih 4.1 in 4.2 gradiva, ki je objavljeno na spletni strani Finančne uprave RS.

Vprašanje (9. maj 2016): So zagrožene kazni, če se ne držim pravil poročanja?

Odgovor (9. maj 2016): Da. Sankcija pomeni izbris iz seznama izvajalcev osebnega dopolnilnega dela.